આમ તો તમારો ચહેરો ઠીક લાગે છે
પણ કયારેક કયારેક જોતા બીક લાગે છે

3 thoughts on “આમ તો તમારો ચહેરો ઠીક લાગે છે

 1. આમ તો તમારો ચહેરો ઠીક લાગે છે
  પણ કયારેક કયારેક જોતા બીક લાગે છે

  જુઓ છો જ્યારે ઉઘાડી આંખોથી તમે અમને
  બીલાડી પણ તમારા કરતા ઠીક લાગે છે

  જોતા જ તમને વાગે છે મારા દીલમા તંબુરો
  શું તમારા દીલમા પણ મંજીરા વાગે છે

  એવો તો લીધો હતો જન્મ તમે કયા ચોઘડીયામાં
  કે શની પણ તમારાથી દુર ભાગે છે

  અત્યાર સુધીતો અમે દેખી નથી ભુતડી(ચુડૈલ) આ જગતમાં
  તમને દેખ્યા પછી એને દેખ્યાનો આભાસ લાગે છે

 2. એવો તો લીધો હતો જન્મ તમે કયા ચોઘડીયામાં
  કે શની પણ તમારાથી દુર ભાગે છે

 3. u never hate someone like this,,, angur khatee lage kya ???? i like ur writing style but u choose wronge subject.. tnx

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s