રેશમ જેવા વાળ અને નુર જેવી આંખો
વાઘરણ જેવા લાગો છો હવે તો તેલ નાખો

2 thoughts on “વાઘરણ જેવા લાગો છો હવે તો તેલ નાખો

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s