– માખી સારી પણ મરમરો ભુંડો.
– વહેમ નું કોઇ ઓસડ નથીં.
– દરવાજા ખુલ્લા ને ખાડે ડુચા.
– શેઠ ની સીખામણ જાપા સુધી.
– ગાંડી ડાયી ને સલાહ આપે છે.
– નો મામા કરતા કાણા મામા સારા.
– એક ઘા ને બે કટકા.
– માર તલવાર મોચી ના મોચી.
– ભુખ મા ગાજર પન સારુ લાગે.
– સીંહ ના ટોળા નો હોય.

4 thoughts on “More ગુજરાતી quotes

 1. – માખી સારી પણ મરમરો ભુંડો.
  – વહેમ નું કોઇ ઓસડ નથીં.
  – દરવાજા ખુલ્લા ને ખાડે ડુચા.
  – શેઠ ની સીખામણ જાપા સુધી.
  – ગાંડી ડાયી ને સલાહ આપે છે.
  – નો મામા કરતા કાણા મામા સારા.
  – એક ઘા ને બે કટકા.
  – માર તલવાર મોચી ના મોચી.
  – ભુખ મા ગાજર પન સારુ લાગે.
  – સીંહ ના ટોળા નો હોય

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s