પ્રેમીકા ..શું હું મરી જાઉ તો તું મારી પાછળ તાજમહલ બંધાવશે
પ્રેમી..જમીન તો લઇ રાખી છે હવે તું જ મોડું કરે છે

2 thoughts on “તાજમહલ બંધાવશે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s