કેમ છો વાચક મીત્રો? જય શ્રેી ક્રિષ્ના,

આશા છે કે તમને ગુજરતી કવિતા ના પોસ્ટ વાચવા ગમ્તા હસે. તમારા પ્રતિભાવો બદલ ખુબ ખુબ આભાર.

જો તમારી પાસે કવિતા કે ગઝલો હોય અને તમે એને બિજા વચકો સાથે share કરવા માગ્તા હોવ તો તામે મને sachania@gmail.com પર ઈમેઈલ કારી શકો છો.

ખાસ વાત્ઃ કવિતા કે ગઝલ સાથે એના રચીયેતા નુ નામ પણ લખજો.

ધન્યવાદ,
ચેતન સાચાણીયા

2 thoughts on “ખુબ ખુબ આભાર

  1. Dear Chetan,
    I m Sagar From A’bad. i have some poems created by me & soem by others. i would like to share poems with rest of people of this website. can u suggest me how can send poems to you.

    Thanx,
    Sagar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s