કોણ ભલાને પૂછે છે ? અહીં કોણ બૂરાને પૂછે છે ?
મતલબથી બધાને નિસ્બત છે, અહીં કોણ ખરાને પૂછે છે ?
અત્તરને નીચોવી કોણ પછી ફૂલોની દશાને પૂછે છે ?
સંજોગ ઝુકાવે છે નહીંતર અહીં કોણ ખુદાને પૂછે છે ?

– કૈલાસ પંડિત

3 thoughts on “કોણ પૂછે છ?

  1. માણસની જાત છે આ એમ તો થોડેથી સુધરવાની,
    જરુરત ના હોય તો કોણ બીજા ને પૂછે છે ?
    સ્વાર્થ ના સાથી છે હુ અને તુ બેઊ
    બુરાઇ થી ભરેલી આ દુિનયામંા કોણ ભલાને પૂછે છે ?

  2. Saras.cheli kadi to puri rite sachi che.bhagwan manushy ne tyare j yaad aawe che jyre a mushibat ma hoy che.tame matr 4 kadio ma ketlu bahu lakhi nakhu che.jivan aakhu wadi lidhu.mane tamari kavita khubaj gami.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s