આબાદ થવાની મૌસમ છે, બરબાદ થવાની મૌસમ છે,
રહેતીય નથી કાયમ માટે, કારણ કે જવાની મૌસમ છે.

લાગે કે કશાની મૌસમ છે, જાણો તો નશાની મૌસમ છે,
માણો એને પૂરેપૂરી, સમઝાશે કે શાની મૌસમ છે.

ટૂંકી જો રજાની મૌસમ છે, લાંબી એ સઝાની મૌસમ છે,
લાંબી-ટૂંકી લાગે તમને, જે છે આ મઝાની મૌસમ છે.

પળ-પળ મરવાની મૌસમ છે, ફરી અવતરવાની મૌસમ છે,
ઓ માનવ, જીવન તો નવલું “સર્જન” કરવાની મૌસમ છે.

-મનીશ મીસ્ત્રી (સર્જન)
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s