ઝેર પાસે જીવનદાનની રાહ શુકામ જોવી જોઈએ,
કપિલ કહે છે જીંદગી છે તો સારુ જીવી જઈએ

**************************************

પ્રેમમાં લોકો કરતા હોય છે વાયદા ઉપર વાયદા,
પણ એમા કયાં થાય છે કોઈ ને ગેરફાયદા;

–કપિલ દવે

One thought on “જોઈએ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s