પ્રસ્તુત છે મનહર ઉધાસ ની ગુજરાતી ગઝલો નો વીડીઓ સંગ્રહ…

1. નયન ને બંદ રાખીને મે જ્યારે તમને જોયા છે…


2. શાંત ઝરૂખે…


3. જુઓ લિલા કોલેજ મા….


4. બચપન….

5. કંકોત્રિ…

2 thoughts on “ગુજરાતી ગઝલો નો વીડીઓ સંગ્રહ

  1. i feel so cool n light whil i heard dis gazal……………………….i m final year bds student …………….n i m fail in final year bds xm …………………………………..dis gzal me support a lot………………………….
    DR NIKHIL……………………….KARNAVATI SCHOOL OF DENTISTRY,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s