બહુ ઉતાવળે સફળતાની સીડી હું ચઢ્યો નથી
અને એટલેજ કદાચ કોઇને હું બહુ નડ્યો નથી

મંઝિલો મળતી રહી, રસ્તાઓ ખુલતા રહ્યા
સફળતા પામવા ખરેખર હું બહું રઝડ્યો નથી

અવરોધ ટાળતો રહ્યો,અડચણને ખાળતો રહ્યો
ઉપર આવતા એવુ નથી કે કદી હું પડ્યો નથી

જીવનના જમા ઉધારનો હિસાબ ખોટમાં જ રહ્યો
હજી મને થાય કે, મને “રાજીવ” હું મળ્યો નથી

– ગુમનામ કવી (જણાવવા વીનંતી)

One thought on “બહુ ઉતાવળે સફળતાની સીડી હું ચઢ્યો નથી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s