હે ગુલબદન, તારું વદન  જોતા  ઘરાતો હું  નથી,
મયથી   ભરાયે જાઉં  છું, છલકાઈ  જાતો હું નથી.
 
હું   પ્રેમનું    એવું   અલૌકિક  છું  ઝરણ હે બે  ક્દર,
અવહેલનાની  આગમાં  બાળ્યો   બળાતો હું  નથી.

ગંગામહી  સદ્ ભાવનાની    એટલો   પાવન થયો,
કે   વેરથી   વા   ઝેરથી  વટલાઈ  જાતો હું     નથી.

માટી તણી   કબરે  ભલે  આ  બીજાને  દાટો   ભલે,
ફોરીશ  થઈ  ને  ફૂલ , કૈ  દાટ્યો  દટાતો  હું    નથી.

આ  કોઈ બીડે આંખડી , કો   દ્વાર  બંધ    કરી  રહ્યા,
શું   આટલો  છું   તેજ    કે જીરવી  શકાતો હું   નથી.

ઈન્સાનિયતના  રંગ પર  સંમુગ્ધ  થઈ બેઠો  જટિલ,
કે   કોઈ   દંભી   રંગમાં    રંગાઈ   જાતો   હું     નથી.

-જટિલ

Advertisements

One thought on “તારું વદન જોતા ઘરાતો હું નથી

  1. Shu kavita chhe ,
    Fari fari wanchi samj pad-ti gai ane chhelle puri samj padi khub aanad
    aawyo.Tamari kalam sada aaj pramane chalti rahe .
    Chandra.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s