ચોર્યાસી લાખ જન્મો પછીયે,
મારો સંબંધ તુટ્યો નથી માટી સાથે.
હું બેઠો થાઉં છું
ને પાછો દટાઉં છું એમાં વારંવાર…………………

-મફત ઓઝા

Advertisements

One thought on “ચોર્યાસી લાખ જન્મો પછીયે

  1. krushna morlitano prem sur lai betho chhu, premsagarma tarbol thavane betho chhu. ek hathe kartal, mukhe krushna naam ;avo bhakt narsaiyo thavane betho chhu……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s