કોક દી ફુરસત મળે તો લે ખબર
દીલ ઉપર વીતે છે શુ તારા વગર

પાનખરમા પણ બહાર આવી ગઇ
પ્રેમ ગીતોની અનોખી છે અસર

આખમાં તુજ યાદના આસુ ના હો
એક પણ વીતી નથી એવી પ્રહર

એજ છે રજની દીવાનો જોઇ લો
ગાય છે ગીતો ઉષાના દરબદર

– aatma

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s