ફૂલોનું સરનામું
શોધવા
ડાયરીના પત્તાં
ઉથલાવ્યે જાઉં છું
ત્યાં જ
મળી આવ્યું
મરેલું પતંગિયું !!!

– અજય પુરોહિત

Advertisements

3 thoughts on “ફૂલોનું સરનામું

  1. A AGAU TAMARI GHANI RACHNAO GAMI HATI JE AME GHANA SAMYIKO MA VANCHI PAN A JARA OCHHI GAMI
    DILIP MEHTA , MADHURI DESHPANDE, BARODA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s