આંખ ખોલી ને ક્યાંક નજર ફેરવીયે…
ઘર ની દરેક જગ્યા એ…
સુંદર સમણા મુકી જાવ છો…
આપ યાદ આપી જાવ છો….

બહાર નિકળતા…
રસ્તા ની એ બેઠક પર…
બેઠેલા દેખાઈ જાવ છો…
આપ યાદ આપી જાવ છો….

જમતા જમતા…
દરેક કોળીયા મા…
સ્પર્શ આપી જાવ છો…
આપ યાદ આપી જાવ છો…

ગામ ના પેલા ઉંચા પૂલ પર…
ક્યાક વચ્ચે…
ઉમંગ કરતા દેખાઈ જાવ છો…
આપ યાદ આપી જાવ છો…

વિચારુ છુ આજે…
કેમ ખુશ છુ આટલો ?…
એ ખુશી યાદ કરતા…
આપ યાદ આપી જાવ છો…

એકાંત મા અચાનક…
હસતા હસતા…
કોઇ કારણ પૂછતા…
આપ યાદ આપી જાવ છો…

જોઈ આઇના મા…
વિચારી એ જ્યારે…
તકદીર અમારી…
આપ યાદ આપી જાવ છો…

એક્લો છુ…
જરુર છે આપની…
આપ તો જાવ છો પણ…
આપની યાદ અપી જાવ છો…

આપ તો જાઓ છો…
આપ યાદ આપી જાવ છો…

Advertisements

One thought on “આપ યાદ આપી જાવ છો…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s