કેમ લાગે છે કે સફરમાં છું?
હું તો મારા જ ખુદના ઘરમા છું.

પાંદડે પાંદડે ઉદાસી છે,
મારા મનથી હું પાનખરમાં છું.

રાત જેવા તમામ દિવસો છે,
કોણ જાણે હું કયા પ્રહરમાં છું .

મારા હાથે હું તોડી રાજમહેલ,
સાવ ખંડેર જેવા ઘરમાં છું.

ખાર જેવાં બધાં જ પુષ્પો છે,
ભરવસંતે હું પાનખરમાં છું.

માર્ગ મંજિલ કે ના વિસામો છે,
એક એવી સફરમાં છું.

3 thoughts on “કેમ લાગે છે કે સફરમાં છું?

 1. nice dear
  ખાર જેવાં બધાં જ પુષ્પો છે,
  ભરવસંતે હું પાનખરમાં છું.
  માર્ગ મંજિલ કે ના વિસામો છે,
  એક એવી સફરમાં છું.

  khare khar saru lakhel chhe

 2. હું તમારી કવિતા થી બહુજ ખુશ થયો છું અનીલ ભાઈ ( નવીન પ્રજાપતી ગાંધીધામ )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s