દર સોમવારે વહેલી સવારે
હું કાચીપાકી ઊંઘમાં હોઉં ત્યારે
પપ્પા મને લાં…બી પપ્પી કરીને
નોકરીએ નીકળી જાય છે
તે છે…ક
શનિવારે પાછા આવે.
હું પપ્પા કરતાંય વધારે
શનિવારની રાહ જોઉં છું
કારણ કે પપ્પા તો નાસ્તો લાવે, રમકડાં લાવે
પણ શનિવાર તો
મારા પપ્પાને લઈ આવે છે !

– કિરણકુમાર ચૌહાણ

22 thoughts on “દર સોમવારે વહેલી સવારે

  1. નાનું બાળક દરિયાની રેતીમાં તેનાં કોમળ પગલાંઓ પાડે છે. ને દરિયો તેનાં મોજાઓનાં ફિણથી હળવેકથી ઊંચકી તેને પેટાળમાં લઈ જાય છે. પગલાંઓ તો તેનેય ખુબજ ગમે છે. નાનું બાળક રેતીમાંથી નાંનાં નાંનાં છિંપલાંઓ વીણે છે. ને ઘરે લઈ આવે છે. દરિયાનાં આજ તો પગલાંઓ છે ! પગલાંઓ તો તેને પણ ખુબજ ગમે છે ! જુઓ બ્લોગ=http://paresh08.blogspot.com/

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s