દર સોમવારે વહેલી સવારે
હું કાચીપાકી ઊંઘમાં હોઉં ત્યારે
પપ્પા મને લાં…બી પપ્પી કરીને
નોકરીએ નીકળી જાય છે
તે છે…ક
શનિવારે પાછા આવે.
હું પપ્પા કરતાંય વધારે
શનિવારની રાહ જોઉં છું
કારણ કે પપ્પા તો નાસ્તો લાવે, રમકડાં લાવે
પણ શનિવાર તો
મારા પપ્પાને લઈ આવે છે !

– કિરણકુમાર ચૌહાણ

Advertisements

21 thoughts on “દર સોમવારે વહેલી સવારે

  1. નાનું બાળક દરિયાની રેતીમાં તેનાં કોમળ પગલાંઓ પાડે છે. ને દરિયો તેનાં મોજાઓનાં ફિણથી હળવેકથી ઊંચકી તેને પેટાળમાં લઈ જાય છે. પગલાંઓ તો તેનેય ખુબજ ગમે છે. નાનું બાળક રેતીમાંથી નાંનાં નાંનાં છિંપલાંઓ વીણે છે. ને ઘરે લઈ આવે છે. દરિયાનાં આજ તો પગલાંઓ છે ! પગલાંઓ તો તેને પણ ખુબજ ગમે છે ! જુઓ બ્લોગ=http://paresh08.blogspot.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s