ક્યારેક અનુભવોમાંથી અમૃત શોધીએ છીએ,
ક્યારેક એ અમૃત વલોવી જહર શોધીએ છીએ.

કદી મનનાં ઉપવન ખૂંદીને અહંને શોધીએ છીએ,
ને અહંના એ કાદવને ખૂંદી કમળ શોધીએ છીએ.

ઉજાગરા સદીઓથી સદી ગયા છે અમને તોય,
કદી દીવો લઇ પેલી નિંદરને શોધીએ છીએ.

વાતો કડવી કરી કરી સ્વજનોને દુભવ્યા છે,
હવે એમનાં દિલમાં મીઠાશ શોધીએ છીએ.

કરી અલવિદા વતનને વસ્યા પરદેશ જઈ,
હવે વતનની પેલી મીઠાશને શોધીએ છીએ.

કદી ન આપ્યો આદર જેને ન હૂંફ આપી છે,
એની પાસેથી હવે સમભાવ શોધીએ છીએ.

સમજતો કેમ નથી જીવડા, વાવ્યું નથી જે,
એ લણવા માટે શી વરાપ શોધીએ છીએ?

સમંદર ને સરોવરને ચાલ્યા ઠોકરે ઠેલી
હવે મૃગજળમાં કાં જળ શોધીએ છીએ?

– જયંતી

Advertisements

16 thoughts on “ક્યારેક અનુભવોમાંથી અમૃત શોધીએ છીએ

  1. sabandho ne name tara thi badha ne daga thay chhe,swarth ane niswarth kya saga thay chhe,nibhave chhe shail tara thi dosti koi,to tu ani sathej bewafa thay chhe and banine j ave chhe aje insan khuda, ahi avine kya koi khuda thay chhe, atlej kadach shail have niswarth na name faqt dagaj thay chee.

  2. હું ગુજરાતી કવીતાઓ શોઘતા તમારા બ્લોગ પર આિવપહોચ્યો, ખરે ખર ધણી સારી ઉંતમ જીવનના રંગોથી સજાવેલો આબ્લોગ મને ખંુબ ગમ્યો.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s